Tipy na dárky a dárkové balení - radost z balení

Obchodní podmínky

1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi fyzickou osobou - prodávajícím, kterým je Romana Jarošová DiS., se sídlem Poštovní 628/1, 357 31 Horní Slavkov, plátce DPH, IČ: 73449334, DIČ: CZ7451132700, zapsán u živnostenského úřadu města Sokolov pod ev.č. 340906-14164 a jinou fyzickou osobou – kupujícím, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.radostzbaleni.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

1.2.  Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí veškeré zboží nabízené tímto internetovým obchodem v digitalizované podobě dodávané elektronickou cestou prostřednictvím internetové sítě bez hmotného nosiče (dále jen „digitální obsah“).

1.3.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.  Nabídkou na uzavření smlouvy o úplatném zřízení práva zákazníka užít digitální obsah je až řádné vyplnění elektronického formuláře objednávky konkrétního digitálního obsahu zákazníkem a její odeslání provozovateli internetového obchodu. V tomto okamžiku již není možné objednávku měnit, jelikož je ihned předána k automatickému zpracování.

2.3.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupující povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

2.4.  Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

2.5.  Smlouva o dodání digitálního obsahu je uzavřena v okamžiku doručení e-mailové zprávy zákazníkovi, potvrzující zaplacení a vyřízení objednávky. Tato e-mailová zpráva je zákazníkovi zasílána až po nezpochybnitelném uhrazení úplaty za objednaný digitální obsah. Zákazník odesláním objednávky jím vybraného digitálního obsahu uděluje provozovateli internetového obchodu svůj výslovný souhlas s dodáním digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
2.6.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy na jím objednané zboží. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.       CENA ZBOŽÍ

3.1.  Všechny uvedené ceny jsou smluvní, aktuálně platné k okamžiku odeslání objednávky zákazníkem provozovateli internetového obchodu. Ceny zboží jsou konečné včetně DPH a všech dalších případných daní a poplatků.

3.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.       PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii online bankovních převodů. Hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy hradí kupující prodávajícímu bezhotovostně. Možnosti platby:

   Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

4.2.  Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3.  Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.  Kupující může odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů od uhrazení kupní ceny za digitální obsah (dále jen zboží). Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností digitálního obsahu (zboží). Žádosti o odstoupení po uplynutí 14 denní lhůty od dodání produktu, není prodávající povinen přijmout.

5.2.  Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle v tomto případě ve 14 denní lhůtě od uhrazení kupní ceny na elektronickou adresu prodávajícího info@radostzbaleni.cz. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je nutné v odstoupení uvést číslo faktury/prodejního dokladu, případně číslo objednávky a číslo bankovního účtu.
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy: (uvedené údaje doplňte a pošlete na uvedenou e-mailovou adresu)

  • Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy na zboží (název zboží):
  • Jméno a příjmení
  • Číslo faktury/prodejního dokladu (číslo objednávky)
  • Číslo bankovního účtu

5.3.  Prodávající vrátí kupujícímu částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

5.4. Odstoupením od smlouvy končí oprávnění využívání služeb daného digitálního obsahu a zaniká kupujícímu nárok na bonusy a poskytnuté slevy spojené s nákupem odpovídajícího zboží a zároveň zaniká přístup do související členské sekce webu radostzbaleni.cz.

5.5. Výjimku tvoří veršované přání na zakázku, ke kterému se dle § 1837, občanského zákoníku, odstoupení od smlouvy nevztahuje.

6.        DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.2.  Provozovatel internetového obchodu zákazníkovi zpřístupní objednaný digitální obsah prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem v jeho objednávce neprodleně po nezpochybnitelném uhrazení úplaty za objednaný digitální obsah. Tento e-mail obsahuje přílohu ve formátu PDF nebo link pro stažení digitálního obsahu do zařízení zákazníka prostřednictvím internetové sítě a objednané přístupové údaje k obsahu webu.

7.       OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

7.1.  Digitální obsah zpřístupňovaný uživatelům prostřednictvím služby („Obsah“) představuje obrazový záznam vizuálního díla/děl (včetně doprovodných materiálů) a jiných předmětů chráněných právy podle autorského zákona a jiných zákonů na ochranu duševního vlastnictví.

7.2.  Uživatel je oprávněn při využití služby užít zpřístupněný digitální obsah výhradně pro svoji vlastní osobní potřebu. Uživatel není oprávněn digitální obsah ani jeho část kopírovat v jakékoli formě nad rámec své osobní potřeby a není oprávněn zpřístupňovat ho dalším osobám.

7.3.  Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet získat přístup k digitálnímu obsahu jinak než v souladu s těmito podmínkami.

7.4.  Uživatel bere na vědomí, že jakékoli jednání porušující shora uvedené zákazy je porušením práv na ochranu duševního vlastnictví s možností postihu podle zákona.

8.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.  Provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a pro marketinkové účely provozovatele internetového obchodu a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě.

8.2.  Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně zákazníkem prodávajícímu za účelem jeho registrace nebo splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel internetového obchodu je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

8.3.  Registrací nebo odesláním objednávky dává zákazník provozovateli internetového obchodu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy a využití pro marketinkové účely provozovatele internetového obchodu – tj. zasílání informací souvisejících se zbožím nebo službami prodávajícího, na elektronickou adresu kupujícího, a to až do doby písemného vyjádření zákazníkova nesouhlasu s tímto zpracováním.

9. COOKIES

9.1. Webové stránky radostzbaleni.cz používají cookies. Sledují se tak preference návštěvníků a podle toho se optimálně vytváří webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na pevný disk uživatele. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky.

10. ODPOVĚDNOST

10.1. Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

11.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.  Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), autorským zákonem (č. 121/2000 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

11.2.  Zákazník odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi náležitostmi těchto obchodních podmínek s dostatečným předstihem před odesláním své objednávky, že těmto porozuměl a že tyto bez výhrad akceptuje. Zákazník dále tímto odesláním stvrzuje, že toto odeslání prokazuje jeho oprávnění, pravý úmysl a jeho zájem smlouvu o uvedeném obsahu s prodávajícím uzavřít.

11.3.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

11.4.   Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 4. 1. 2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.radostzbaleni.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.radostzbaleni.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.